• فهرست مقالات نسرین عطری جو

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش پیش بینی کنندگی طرحواره ها ی ناسازگار اولیه و ویژگی شخصیتی سرشتی و منشی زنان متاهل شهر شیراز بر فرایند و محتوای خانودگی
    نسرین عطری جو
    خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی است که مبنای تجربیات،هیجانات عاطفی،شناخت هاو فهم و درک افراد از جهان اطراف می باشد و نقش زنان در خانواده و ویژگی های شخصیتی،تفکرات،نگرش ها ، عملکرد و رفتارهای آنان بر ساختار خانواده غیر قابل انکار است. به همین منظور در این پژوهش به چکیده کامل
    خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی است که مبنای تجربیات،هیجانات عاطفی،شناخت هاو فهم و درک افراد از جهان اطراف می باشد و نقش زنان در خانواده و ویژگی های شخصیتی،تفکرات،نگرش ها ، عملکرد و رفتارهای آنان بر ساختار خانواده غیر قابل انکار است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی سرشتی و منشی زنان و تاثیر آن بر فرایند و محتوا خانواده پرداخته شده است و دو فرضیه طرحواره های ناسازگار اولیه و همچنین ویژگی های شخصیتی سرشتی و منشی زنان متاهل پیش بینی کننده فرایند و محتوای خانواده است مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعه حاضر بر روی 120 نفر از زنان متاهل 20 تا 60 سال شهر شیراز از طریق نمونه گیری در دسترس انجام شده است و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرحواره یانگ(1998)،پرسشنامه سرشتی و منشی کلونینجر (1994)و همچنین پرسشنامه فرایند و محتوا خانواده سامانی(1387) است. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تحلیل گردید.نتایج این پژوهش حاكي از تأييد فرضيه ها‌ي اصلي پژوهش مبني بر این است که طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی سرشتی و منشی زنان متاهل پيش‌بين مثبت و معني‌داري براي فرایند و محتوا خانواده است که در مجموع طرحواره ها 10/20 درصد از واریانس فرایند خانواده و 20/35 درصد از واریانس محتوای خانواده را پیش بینی میکنند. همچنین ویژگی های شخصیتی سرشتی و منشی نیز در مجموع می توانند 5/41 درصد از واریانس فرایند و 5/22 درصد از واریانس محتوا خانواده را پیش بینی می کنند. بنابراین با توجه به یافته های بدست آمده در این پژوهش مشخص گردید که طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی سرشتی و منشی با فرایند و محتوای خانواده رابطه معناداری دارد و می تواند پیش بینی کننده آن باشد. جزييات مقاله