مدير مسئول

دکتر اسماعیل کلانتری دانش آموخته
esmaeelkalantari@yahoo.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
071323514886

سردبیر

دکتر سعیده گروسی استاد
sgarousi@uk.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید باهنر کرمان
03431322388

هیئت تحریریه

دکتر عبدالرضا مظاهری استاد
Mazaheri711@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی
02122085476
دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد
ashafiabady@yahoo.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حبیب احمدی استاد
habib.ahmadi@saadi.shirazu.ac.ir دکترا
دانشگاه شیراز
دکتر منصور سودانی استاد
sodani_m@scu.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
333330010
دکتر سعیده گروسی استاد
sgarousi@uk.ac.ir دکترا
دانشگاه شیراز
03431322388
دکتر عبدالمجید طالب تاش دانشیار
talebtash@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامي
دکتر اوشا برهمند دانشیار
Usha.Barahmand@gmail.com دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز
07132350630
دکتر عبدالکریم نیسی استاد
kazem23@yahoo.com دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه س

مدیر داخلی

مهندس سعیده کلانتری دانشجو
kalantarisaeede@gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
07132350630