مدير مسئول

اسماعیل کلانتری استادیار
esmaeelkalantari@yahoo.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
071323514886

سردبیر

دکتر عزت ملا ابراهیمی استادیار
دکترا

هیئت تحریریه

دکتر هادی بهرامی استاد
دکترا
87
دکتر رحمت الله مرزوقی استاد
دکترا
تهران
00
اوشا برهمند دانشیار
Usha.Barahmand@gmail.com دکترا
عزت ملاابراهیمی استاد
دکترا
عبدالمجید طالب تاش دانشیار
talebtash@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامي
دکتر پیرایی دانشیار
Kh.piraee@gmail.com دکترا
مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز

مدیر داخلی

سعیده کلانتری دانشجو
kalantarisaeede@gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
07132350630