صفحات المجلة

فهرس المقالات هاجر کهن سال،  مریم توکلی، فاطمه پناهی

  • حرية الوصول المقالة

    1 - بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه‌های روان شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز
    هاجر کهن سال،  مریم توکلی، فاطمه پناهی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه های روان شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز انجام پذیرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش،شامل دانشجویان شهر شیراز در سال 98 می باشد و تعداد 200 آزمودنی به روش نمونه أکثر
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه های روان شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز انجام پذیرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش،شامل دانشجویان شهر شیراز در سال 98 می باشد و تعداد 200 آزمودنی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ،سرمایه روان شناختی لوتاتر و شادکامی آکسفورد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 23- SPSS و با کمک شاخص های آمار توصیفی،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که مولفه های امیدواری، تاب آوری،هوش معنوی،تفکر انتقادی،تولید معنای شخصی و بسط هوشیاری می توانند نشاط اجتماعی را به صورت مثبت و معناداری پیش بینی کند، بنابراین می توان گفت که هوش معنوی نقش معنادار و واسطه ای بین امیدواری و خوش بینی با نشاط اجتماعی را دارد. براساس نتایج حاضر می توان پیشنهاد داد که از راه های ارتقاء هوش معنوی یادگیری مهارت های بالا بودن میزان نشاط اجتماعی و امیدواری در بین دانشجویان می باشد که از آنجایی که دانشجویان نیاز اساسی به این مهارت ها دارند و به اهم موضوع اشاره شده است با اجرای دوره های آموزشی برای دانشجویان در موقعیت های مختلف می تواند موثر باشد. هوش معنوی،سرمایه های روان شناختی،نشاط اجتماعی تفاصيل المقالة