دکتر مجتبی مسعودی استادیار
دکترا
دانشگاه شیراز تهران
07132350630