• صفحه اصلی
  • سید داوود حسینی راد، هادی عبدی طالب بیگی، سید احمد هاشمی، مهدی ارشدی

صفحات نشریه

فهرست مقالات سید داوود حسینی راد، هادی عبدی طالب بیگی، سید احمد هاشمی، مهدی ارشدی

  • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش شرکتها بر آلودگی های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی های عسلویه)
    سید داوود حسینی راد، هادی عبدی طالب بیگی، سید احمد هاشمی، مهدی ارشدی
    چکیده هدف اصلی پژوهش بررسی نقش و تعهد اجتماعی شرکتها بر آلودگی های زیسَت محیطی و پیامد ها و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی های عسلویه می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آ چکیده کامل
    چکیده هدف اصلی پژوهش بررسی نقش و تعهد اجتماعی شرکتها بر آلودگی های زیسَت محیطی و پیامد ها و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت کارکنان؛ مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی های عسلویه می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان پتروشیمی های واقع در جنوب کشور هستند که درگیر بیماری سرطان مثانه شده اند و بیشتر این بیماران کسانی هستند که شرایط کاری آنها به گونه ای است که بایستی در فضای آزاد بیرون از سایت ها و ساختمان های اداری و درگیر با آلودگی های صنعتی مشغول به کار باشند مانند فضای سبز، تعمیرات و غیره هستند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 38 نفر زن بیمار است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین نقش و تعهد اجتماعی شرکت ها و سلامت و بهداشت کارکنان زن و محیط زیست پیرامون آنها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد. بنابراین مدیران بایستی با مسئولیت هایی که بر عهده دارند نقش مهمی در کاهش بیماری و سلامت کارکنان خود داشته باشند همچنین با در نظر گرفتن درآمد مالی مناسب آنها فرانشیز بیمه ای در قبال هزینه های درمان بیمار آنها را مورد حمایت قرار دهند. جزييات مقاله