مدير مسئول

دکتر اسماعیل کلانتری دانشیار
دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
07132351488
اسماعیل کلانتری دانش آموخته
esmaeelkalantari@yahoo.com دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
071323514886

سردبیر

دکتر عزت ملا ابراهیمی استادیار
دکترا

هیئت تحریریه

دکتر شهریار نیازی استادیار
دکترا
00
دکتر هادی بهرامی استاد
دکترا
87
دکتر سهیلا صادقی فسایی استاد
دکترا
تهران
898
دکتر کاظم خرم دل دانشیار
دکترا
تهران
دکتر سکینه چمن پیما دانشیار
دکترا
تهران
00
دکتر فریبا خوشبخت استادیار
دکترا
تهران
87
دکتر علیرضا فارسی نژاد دانشیار
دکترا
تهران
898
دکتر مهدی محمدی استادیار
دکترا
00
دکتر مجتبی مسعودی دانشیار
دکترا
تهران
00
دکتر محبوبه البرزی استادیار
دکترا
تهران
00
دکتر رحمت الله مرزوقی استاد
دکترا
تهران
00
سهیلا صادقی فسایی استادیار
ssadeghi@ut.ac.ir دکترا
ابوالقاسم عربیون دانش آموخته
arabiun@ut.ac.ir دکترا
اوشا برهمند استادیار
Usha.Barahmand@gmail.com دکترا
عزت ملاابراهیمی استادیار
دکترا
اسماعیل کلانتری دانشیار
دکترا

مدیر داخلی

سعیده کلانتری دانش آموخته
kohansal.h@gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
9127535480
سعیده کلانتری دانش آموخته
kalantarisaeede@gmail.com دکترا