• صفحه اصلی
  • شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی دانشگاه الزهرا (س)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200316112920 بازدید : 1935 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی