اوشا برهمند دانشیار
Usha.Barahmand@gmail.com دکترا
عضو هیئت علمی (دانشیار) مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز