دکتر کاظم خرم دل استادیار
khoramdel.psy@gmail.com دکترا
استادیار مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز