دکتر سکینه چمن پیما استادیار
sakinechamanpima@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
07132350630