لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سعیده کلانتری kalantarisaeede@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
2 هادی عبدی hadi.abdi.acc@gmail.com فارس -شیراز -گروه حسابداری موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) مربی دکترا
3 نصیر داستان nasir.dastan88@gmail.com فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
4 علی درختکار A.DERAKHTKAR@GMAIL.COM ایران - تهران - دانشگاه دولتی شهید بهشتی استاد دکترا
5 ابراهیم کلانتری ekalantari@ut.ac.ir گروه معارف دانشگاه تهران استاد دکترا
6 فاطمه صفاریان saffarian.psy@gmail.com استاد دکترا
7 الهام موسویان Elham_moosavian@yahoo.com استاد دکترا
8 مجتبی مسعودی Masuodi2004@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد دکترا
9 زهرا شاهینی zahrashahini92@gmail.com دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی استاد دکترا
10 حمید بارانی hbarani50@gmail.com دانشجو دکترا
11 سوده دشتیانه soode.dashtiane@gmail.com دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
12 کاظم خرم دل khoramdel.psy@gmail.com هیات علمی-موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز استادیار دکترا
13 محبوبه البرزی mahbobealborzi@yahoo.com ایران - فارس - شیراز - دانشگاه دولتی شیراز دانشیار دکترا
14 ناصر امینی amini_n2010@yahoo.com استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، بوشهر، ایران استادیار دکترا
15 سهیلا باستانی soheilabastani3@gmail.com گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استاد دکترا
16 ابوالفضل موسوی زاده mosaviqom251@gmail.com دانشکده معارف، دانشگاه مفید قم استاد کارشناسی ارشد
17 شیوا زارع shivazare5@gmail.com دپارتمان روانشناسی. موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
18 عبدالمجید طالب تاش talebtash@yahoo.com عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز دانشیار دکترا
19 فاطمه عبدالهی fatemehabdolahi231372@gmail.com دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
20 محبوبه  نوری زاده m.nourizadeh@sharif.edu تهران - دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
21 سکینه چمن پیما sakinechamanpima@gmail.com استاد دکترا
22 نیلوفر  آزادی nilooazadi3@yahoo.com مدیریت ورزشی، گروه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران دانش آموخته دکترا
23 آیدا  مهاجری a.mohajeri7000@yahoo.com استاد دکترا
24 عطیه عسگری atiyeh.asgari@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران - ایران استادیار دکترا
25 ساناز رهروی پودهء Sanazrahravi@gmail.com استادیار گروه معماری، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. استادیار دکترا
26 منا محمدی Mona.mhm222@yahoo.com کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران. دانش آموخته کارشناسی ارشد
27 نجمه سادات عندلیب andalib.nasa@hotmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
28 بهرنگ اسماعیلی شاد behrang_esmaeeli@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد استاد دکترا
29 هاجر کهن سال kohansal.h@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی دکترا
30 فریده  انصافداران f.ensafdaran@gmail.com استاد دکترا
31 اسماعیل کلانتری esmaeelkalantari@yahoo.com عضو هیئت علمی (استادیار) موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
32 سیده زینب  قائمی باب اناری sz.ghaemi2020@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد کارشناسی ارشد
33 رضا چالمه reza_chalmeh@yahoo.com فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
34 الهام پورمهابادیان elham.pourmahabadian@gmail.com استادیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا