فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 سعیده کلانتری دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
2 ابراهیم کلانتری گروه معارف دانشگاه تهران استاد دکترا
3 اسماعیل کلانتری عضو هیئت علمی (استادیار) موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
4 فریده  انصافداران استاد دکترا
5 فاطمه صفاریان استاد دکترا
6 علی درختکار ایران - تهران - دانشگاه دولتی شهید بهشتی استاد دکترا
7 الهام موسویان استاد دکترا
8 الهام پورمهابادیان استادیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
9 هاجر کهن سال موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی دکترا
10 زهرا شاهینی دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی استاد دکترا
11 سکینه چمن پیما استاد دکترا
12 محبوبه البرزی ایران - فارس - شیراز - دانشگاه دولتی شیراز دانشیار دکترا
13 حمید بارانی دانشجو دکترا
14 ناصر امینی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، بوشهر، ایران استادیار دکترا
15 سهیلا باستانی گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استاد دکترا
16 مجتبی مسعودی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد دکترا
17 شیوا زارع دپارتمان روانشناسی. موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
18 ابوالفضل موسوی زاده دانشکده معارف، دانشگاه مفید قم استاد کارشناسی ارشد
19 سوده دشتیانه دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
20 آیدا  مهاجری استاد دکترا
21 عبدالمجید طالب تاش عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز دانشیار دکترا
22 نصیر داستان فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
23 رضا چالمه فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
24 هادی عبدی فارس -شیراز -گروه حسابداری موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) مربی دکترا
25 سیده زینب  قائمی باب اناری موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد کارشناسی ارشد
26 عطیه عسگری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران - ایران استادیار دکترا
27 ساناز رهروی پودهء استادیار گروه معماری، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. استادیار دکترا
28 بهرنگ اسماعیلی شاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد استاد دکترا
29 کاظم خرم دل هیات علمی-موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز استادیار دکترا
30 محبوبه  نوری زاده تهران - دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
31 منا محمدی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران. دانش آموخته کارشناسی ارشد
32 فاطمه عبدالهی دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
33 نیلوفر  آزادی مدیریت ورزشی، گروه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران دانش آموخته دکترا
34 نجمه سادات عندلیب استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
35 دکتر مساعد استادیار دکترا
36 سارا دیبانیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد دکترا
37 دکتر خسروانی دانشیار کارشناسی ارشد
38 محمدرضا عطایی همدانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان استادیار دکترا
39 سجاد آئینی دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دانش آموخته دکترا
40 علیرضا پهلوان استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
41 شهرام حاجی رضایی دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد
42 سلما پاسالاری مربی کارشناسی ارشد
43 سعیده  زارعی دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
44 محمدرضا علیخانی
45 مهرداد شفیعی دانشاه علامه طباطبائی دانشیار دکترا
46 مریم زیبائی نژاد شیراز استاد دکترا
47 دکتر کاظم  خرم دل موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استادیار دکترا