لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سعیده کلانتری kalantarisaeede@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
2 ابراهیم کلانتری ekalantari@ut.ac.ir گروه معارف دانشگاه تهران استاد دکترا
3 اسماعیل کلانتری esmaeelkalantari@yahoo.com عضو هیئت علمی (استادیار) موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
4 فریده  انصافداران f.ensafdaran@gmail.com استاد دکترا
5 فاطمه صفاریان saffarian.psy@gmail.com استاد دکترا
6 علی درختکار A.DERAKHTKAR@GMAIL.COM ایران - تهران - دانشگاه دولتی شهید بهشتی استاد دکترا
7 الهام موسویان Elham_moosavian@yahoo.com استاد دکترا
8 الهام پورمهابادیان elham.pourmahabadian@gmail.com استادیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
9 هاجر کهن سال kohansal.h@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی دکترا
10 زهرا شاهینی zahrashahini92@gmail.com دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی استاد دکترا
11 سکینه چمن پیما sakinechamanpima@gmail.com استاد دکترا
12 محبوبه البرزی mahbobealborzi@yahoo.com ایران - فارس - شیراز - دانشگاه دولتی شیراز دانشیار دکترا
13 حمید بارانی hbarani50@gmail.com دانشجو دکترا
14 ناصر امینی amini_n2010@yahoo.com استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، بوشهر، ایران استادیار دکترا
15 سهیلا باستانی soheilabastani3@gmail.com گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استاد دکترا
16 مجتبی مسعودی Masuodi2004@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد دکترا
17 شیوا زارع shivazare5@gmail.com دپارتمان روانشناسی. موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
18 ابوالفضل موسوی زاده mosaviqom251@gmail.com دانشکده معارف، دانشگاه مفید قم استاد کارشناسی ارشد
19 سوده دشتیانه soode.dashtiane@gmail.com دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
20 آیدا  مهاجری a.mohajeri7000@yahoo.com استاد دکترا
21 عبدالمجید طالب تاش talebtash@yahoo.com عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز دانشیار دکترا
22 نصیر داستان nasir.dastan88@gmail.com فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
23 رضا چالمه reza_chalmeh@yahoo.com فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
24 هادی عبدی hadi.abdi.acc@gmail.com فارس -شیراز -گروه حسابداری موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) مربی دکترا
25 سیده زینب  قائمی باب اناری sz.ghaemi2020@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد کارشناسی ارشد
26 عطیه عسگری atiyeh.asgari@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران - ایران استادیار دکترا
27 ساناز رهروی پودهء Sanazrahravi@gmail.com استادیار گروه معماری، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. استادیار دکترا
28 بهرنگ اسماعیلی شاد behrang_esmaeeli@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد استاد دکترا
29 کاظم خرم دل khoramdel.psy@gmail.com هیات علمی-موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز استادیار دکترا
30 محبوبه  نوری زاده m.nourizadeh@sharif.edu تهران - دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
31 منا محمدی Mona.mhm222@yahoo.com کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران. دانش آموخته کارشناسی ارشد
32 فاطمه عبدالهی fatemehabdolahi231372@gmail.com دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
33 نیلوفر  آزادی nilooazadi3@yahoo.com مدیریت ورزشی، گروه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران دانش آموخته دکترا
34 نجمه سادات عندلیب andalib.nasa@hotmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
35 دکتر مساعد mehrimossaed13@yahoo.com استادیار دکترا
36 سارا دیبانیا sarkoobis@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استاد دکترا
37 دکتر خسروانی Khosravani.erfan@gmail.com دانشیار کارشناسی ارشد
38 محمدرضا عطایی همدانی M.ataeehamedani@iaukashan.ac.ir استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان استادیار دکترا
39 سجاد آئینی sj.aeini@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دانش آموخته دکترا
40 علیرضا پهلوان Pahlavanhk_alireza@yahoo.com استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
41 شهرام حاجی رضایی sh-hajirezaei@alumnus.tums.ac.ir دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد
42 سلما پاسالاری selma.pasalari@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
43 سعیده  زارعی Zareis149@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
44 محمدرضا علیخانی mdrz.alkn@gmail.com