لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 ابراهیم کلانتری ekalantari@ut.ac.ir گروه معارف دانشگاه تهران استاد دکترا
2 اسماعیل کلانتری esmaeelkalantari@yahoo.com استاد دکترا
3 فریده  انصافداران f.ensafdaran@gmail.com استاد دکترا
4 فاطمه صفاریان saffarian.psy@gmail.com استاد دکترا
5 علی درختکار A.DERAKHTKAR@GMAIL.COM دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
6 الهام موسویان Elham_moosavian@yahoo.com استاد دکترا
7 سعیده کلانتری kalantarisaeede@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
8 الهام پورمهابادیان elham.pourmahabadian@gmail.com استاد دکترا
9 هاجر کهن سال kohansal.h@gmail.com استاد دکترا
10 زهرا شاهینی zahrashahini92@gmail.com استاد دکترا
11 سکینه چمن پیما sakinechamanpima@gmail.com
12 محبوبه البرزی mahbobealborzi@yahoo.com دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
13 دکتر بارانی hbarani50@gmail.com استادیار دکترا
14 ناصر امینی amini_n2010@yahoo.com استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، بوشهر، ایران استادیار دکترا
15 سهیلا باستانی soheilabastani3@gmail.com گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استاد دکترا
16 مجتبی مسعودی Masuodi2004@gmail.com استاد دکترا
17 شیوا زارع shivazare5@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز دانش آموخته کارشناسی ارشد
18 ابوالفضل موسوی زاده mosaviqom251@gmail.com دانشکده معارف، دانشگاه مفید قم استاد کارشناسی ارشد
19 سوده دشتیانه soode.dashtiane@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز دانش آموخته کارشناسی ارشد
20 آیدا  مهاجری a.mohajeri7000@yahoo.com استاد دکترا
21 رضا چالمه reza_chalmeh@yahoo.com موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز استادیار دکترا