• صفحه اصلی
  • بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان در سال 1397

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061424277 بازدید : 2148 صفحه: 33 - 41

10.52547/row.2.3.33

20.1001.1.27831175.1399.2.3.3.9

نوع مقاله: پژوهشی