• فهرست مقالات فریبا عزیزنژاد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان در سال 1397
    فریبا عزیزنژاد غلام حیدر  نیکخو صبا  محمدقاسم نژاد ملکی مهسا سلیمی کیوی حجت  عزیزنژاد
    رضایت زناشویی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است؛ از طرف دیگر داشتن مشکلات روانی از قبیل افسردگی و وسواس فکری می‌تواند از موانع رسیدن به این اهداف باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان انجام گرف چکیده کامل
    رضایت زناشویی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است؛ از طرف دیگر داشتن مشکلات روانی از قبیل افسردگی و وسواس فکری می‌تواند از موانع رسیدن به این اهداف باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان انجام گرفت. این پژوهش به¬صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماري شامل زنان نخست‌زا و باردار شهرستان ملکان در سال 1397 بودند. با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس از بین مراجعین به مراکز بهداشتی تعداد 100 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع¬آوری اطلاعات پرسش¬نامه بک جهت تعیین میزان افسردگی، پرسش¬نامه وسواس فکری مادزلی و پرسش¬نامه انریچ جهت تعیین میزان رضایت زناشویی بود که با انجام مصاحبه تکمیل شد. داده¬ها با آزمون آماری مجذور کای، فیشر، پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه اثر افسردگی بر رضایت زناشویی نشان داد که افسردگی با خرده مقیاس¬های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی ارتباط آماری معنی¬داری داشتند. هم¬چنین نتایج رگرسیون خطی چندگانه اثر وسواس فکری بر رضایت زناشویی نشان داد که وسواس فکری با خرده مقیاس¬های ارتباط و تحریف آرمانی ارتباط آماری معنی¬داری داشتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط بین افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی به صورت معکوس می¬باشد. به¬صورتی که میزان رضایت زناشویی در زنان باردار مبتلا به افسردگی و وسواس فکری کمتر از افراد سالم بود. بنابراین باید به¬عنوان یکی از الویت¬های مهم در جهت کاهش این مشکلات اقدام شود. پرونده مقاله