• اهداف و چشم اندازها

  اهداف و چشم اندازها

   

  تمرکز این نشریه به صورت تخصصی پژوهش های میان رشته ای مرتبط با موضوع زنان در زمینه های تخصصیِ علوم روان شناسی و جامعه شناسی به ویژه با رویکرد اسلامی است.

  • آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل برای مسائل زنان و خانواده با تأکید بر مطالعات میان رشته ای روان شناسی و جامعه شناسی
  • بررسی، تحلیل و ارائه یافته‌های جدید در حوزه‌های میان رشته ای روانشناسی و جامعه شناسی در مسائل زنان و خانواده
  • شناسایی مشکلات، نیازمندی‌ها و توانایی‌های زنان با محوریت پژوهش های میان رشته ای روان شناسی و جامعه شناسی با تأکید بر نگاه اسلامی
  • شناسایی و بررسی زمینه‌های حضور زنان در جریان توسعه نظام اسلامی (از منظر میان رشته ای روانشناسی و جامعه شناسی)
  • نشر و گسترش یافته‌های علمی – پژوهشی با تأکید بر رابطه متقابل، زنان، خانواده و آموزش در حوزه میان رشته ای علوم روانشناسی و جامعه شناسی
  • بررسی و ارائه رویکردهای مبتنی بر آموزه‌های اسلامی به جهت رفع کاستی­‌ها و ناکارآمدی‌های موجود در حوزه میان رشته ای روانشناسی و جامعه شناسی
  • مسئله شناسی زنان در جامعه (با رویکرد اسلامی و از منظر مطالعات میان رشته ای زوان شناسی و جامعه شناسی)
  • تبیین وضعیت زنان و تحولات آینده با تأکید بر آینده پژوهی میان رشته ای روان شناسی و جامعه شناسی
  • پایش و آینده‌پژوهی چالش‌ها و مسائل زنان و خانواده در حوزه علوم روانشناسی و جامعه شناسی
  • زن و خانواده در فرهنگ اسلامی و ایرانی
  • مطالعات روان‌شناسی و جامعه شناسی زن و خانواده
  • جامعه‌شناسی زن و خانواده در ایران و جهان اسلام
  • زن، خانواده و تمدن نوین اسلامی (با رویکرد اسلامی و از منظر مطالعات میان رشته ای روان شناسی و جامعه شناسی)
  • تبیین و نشر معارف دینی در حوزه زنان و خانواده و ایجاد زمینه برای تولید اندیشه در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی