دکتر عبدالرضا مظاهری استاد
Mazaheri711@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی استاد تمام، گروه فلسفه و ادیان عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
02122085476