دکتر اسماعیل کلانتری دانش آموخته
esmaeelkalantari@yahoo.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
071323514886