دکتر منصور سودانی استاد
sodani_m@scu.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه مشاوره و راهنمایی
333330010