دکتر عبدالمجید طالب تاش دانشیار
talebtash@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامي عضو هیئت علمی(دانشیار) موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز