دکتر اوشا برهمند دانشیار
Usha.Barahmand@gmail.com دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز عضو هیئت علمی(دانشیار)موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز
07132350630