• صفحه اصلی
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز
کد مقاله : 20200316114412 بازدید : 253 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط