• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر یوگای خنده بر تاب¬آوری و امید به زندگی در بحران کرونا در میان زنان منطقه 9 مشهد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021013114719 بازدید : 3519 صفحه: 63 - 76

10.52547/row.2.2.63

20.1001.1.27831175.1399.2.2.5.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط