• صفحه اصلی
  • شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13987 بازدید : 8660 صفحه: 55 - 74

10.52547/.1.1.55

20.1001.1.27831175.1398.1.1.4.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط