• صفحه اصلی
  • مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201911114526 بازدید : 8838 صفحه: 87 - 98

10.52547/.1.1.87

20.1001.1.27831175.1398.1.1.6.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط