• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین شفقت به خود و مدیریت بدن در زنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110333576 بازدید : 1718 صفحه: 23 - 34

20.1001.1.27831175.1400.3.1.2.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط