• صفحه اصلی
  • بررسی رابطۀ نفوذپذیری و حضور زنان در شهرک¬های مسکونی (نمونه موردی: شهرک مسکونی هزار دستگاه و دولت‌آباد تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110333577 بازدید : 1856 صفحه: 35 - 46

20.1001.1.27831175.1400.3.1.3.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط