• صفحه اصلی
  • تحلیل جامعه¬شناختی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در سبک زندگی زنان کارمند: ارائه یک نظریه زمینه¬ای در شرایط بحران کرونا در شهر کرمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072631861 بازدید : 2355 صفحه: 7 - 26

20.1001.1.27831175.1399.2.4.1.9

نوع مقاله: پژوهشی