• صفحه اصلی
  • بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072631862 بازدید : 1960 صفحه: 27 - 39

20.1001.1.27831175.1399.2.4.2.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط