• صفحه اصلی
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز
کد مقاله : بازدید : 551 صفحه: 15 - 7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط