• صفحه اصلی
  • شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13987 بازدید : 1278 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی