• فهرست مقالات حانیه  مردادی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز
    علی درختکار فاطمه  ناجیان تبریز حانیه  مردادی آرامه  صفی خانی
    با توجه به فقدان مطالعه‌ای همه‌جانبه درزمینۀ مقایسۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد‌ با دارودرمانی و میزان اثربخشی هریک بر اختلال وسواسی‌جبری، مطالعه‌ای در این زمینه طراحی گردید که هدف آن مقایسۀ اثربخشی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال و چکیده کامل
    با توجه به فقدان مطالعه‌ای همه‌جانبه درزمینۀ مقایسۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد‌ با دارودرمانی و میزان اثربخشی هریک بر اختلال وسواسی‌جبری، مطالعه‌ای در این زمینه طراحی گردید که هدف آن مقایسۀ اثربخشی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری و تعیین کارآمدترین نوع درمان از درمان‌های موردمطالعه در این پژوهش در کاهش علائم مبتلایان به این اختلال بود. این تحقیق از نوع کاربردی و طرح پژوهشی آن هم از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش، شامل مبتلایان به اختلال وسواسی‌جبری مراجعه‌کننده به ده مرکز از مراکز درمانی شهر شیراز در تابستان سال ۹۷ بودند که تشخیص قطعی اختلال وسواسی‌جبری را از روان‌پزشک دریافت کرده بودند. نمونه‌گیری در این پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس و شرکت‌کنندگان در سه گروه پانزده ‌نفری به ‌صورت تصادفی قرار گرفتند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از اجرای مداخله با پرسشنامۀ ییل براون مورد سنجش قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری از روش آزمونتحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با استفاده از نسخۀ 21 نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که هر دو نوع درمان در پس‌آزمون بر روی بهبود علائم اختلال وسواسی‌جبری مؤثرند (P˂0/01)؛ اما در پیگیری، درمان‌ مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) اثر درمانی خود را حفظ کرد.لازم به ذکر است که در این پژوهش تفاوت بین زنان و مردان از نظر آماری معنا دار نبود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، هر دو رویکردهای درمانی در پس آزمون بر روی بهبود علائم اختلال وسواسی‌جبری مؤثر واقع شدند؛ اما درمان‌ مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در پیگیری، اثری ماندگارتر نسبت به رویکرد دیگر نشان داد و بر این اساس می‌توان از آن در مراکز درمانی به‌منظور درمان اختلال وسواسی‌جبری استفاده کرد. جزييات مقاله