• صفحه اصلی
  • بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021020714754 بازدید : 2959 صفحه: 7 - 28

10.52547/row.2.2.7

20.1001.1.27831175.1399.2.2.1.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط