• صفحه اصلی
  • اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061424276 بازدید : 1440 صفحه: 9 - 31

10.52547/row.2.3.9

20.1001.1.27831175.1399.2.3.2.8

نوع مقاله: پژوهشی