• فهرست مقالات زهرا  قائدیان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقایسه سلامت معنوی و درماندگی روان‌شناختی در دختران نوجوان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز
    زهرا  قائدیان سوده دشتیانه نصیر داستان
    هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت معنوی و درماندگی روان‌شناختی در دختران نوجوان خانواده‌هاي طلاق و عادي مي‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع علي مقايسه‌اي بوده است. جامعه آماري این پژوهش شامل تمامي دختران نوجوان مقطع متوسطه اول شهر شيراز مي‌باشد. نمونه آماري شامل 80 نفر، 40 دخ چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت معنوی و درماندگی روان‌شناختی در دختران نوجوان خانواده‌هاي طلاق و عادي مي‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع علي مقايسه‌اي بوده است. جامعه آماري این پژوهش شامل تمامي دختران نوجوان مقطع متوسطه اول شهر شيراز مي‌باشد. نمونه آماري شامل 80 نفر، 40 دختر نوجوان كه والدين آن‌ها طلاق گرفته و 40 دختر نوجوان كه والدين آن‌ها طلاق نگرفته‌اند مي‌باشد و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گيري خوشه‌ای استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سلامت معنوی پالوتزین و اليسون و پرسشنامه افسردگی، استرس، اضطراب (21-DASS) بهره گرفته شده است. داده‌های گردآوری‌شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که بین سلامت معنوی و درماندگی روان‌شناختی در دختران نوجوان خانواده‌های طلاق و عادی تفاوت معناداری وجود دارد؛ سلامت معنوی در میان نوجوانانی که والدین آن‌ها طلاق نگرفته اند بالاتر است. همچنین درماندگی روان‌شناختی در میان نوجوانانی که والدین آن‌ها طلاق گرفته اند بیش‌تر می‌باشد. پرونده مقاله