• فهرست مقالات فاطمه  تقدسی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اندازه گیری و مقایسه نگرش به حجاب و هوش معنوی در بین دانشجویان متأهل و مجرد (مطالۀ موردی: مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز)
    اسماعیل کلانتری فاطمه  تقدسی
    هدف این پژوهش اندازه¬گیری و مقایسه نگرش به حجاب و هوش معنوی در بین دانشجویان متأهل و مجرد بوده است. بدین منظور دانشجویان دختر در مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز به¬عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. جامعه آماری کلیه دانشجویان مؤسسه در سال 1400-1399 بود که از این میان 233 ن چکیده کامل
    هدف این پژوهش اندازه¬گیری و مقایسه نگرش به حجاب و هوش معنوی در بین دانشجویان متأهل و مجرد بوده است. بدین منظور دانشجویان دختر در مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز به¬عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. جامعه آماری کلیه دانشجویان مؤسسه در سال 1400-1399 بود که از این میان 233 نفر به¬عنوان نمونه با روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از روش توصیفی و آزمون مقایسه میانگینِ آنووا استفاده شده و گردآوری داده¬ها با استفاده از مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI) و آزمون استاندارد نگرش به حجاب انجام گردید. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد نگرش به حجاب به¬صورت معنی¬دار در بین دانشجویان متأهل بیش از دانشجویان مجرد است. هم¬چنین نگرش به حجاب با افزایش سن، کم می¬شود. علاوه بر این هوش معنوی نیز در بین دانشجویان متأهل بیش از دانشجویان مجرد است، اما این تفاوت معنی¬دار نیست. هم¬چنین هوش معنوی با افزایش سن، بیشتر می¬شود. یافته¬های این پژوهش برای سیاست¬گذاران حوزۀ آموزش عالی به¬ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و نیز مدیران دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی دلالت¬های سیاستی و مدیریتی مهمی دارد پرونده مقاله