• صفحه اصلی
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز
کد مقاله : 13985 بازدید : 354 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط