• فهرست مقالات فریبا صدیقی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه رفته
    محبوبه بابایی محمدی فریبا صدیقی رایحه مظفریان
    در بین قوم لک به زنانی که منسک ختنه را انجام می¬دهند، تیغ زیر جامه رفته گفته می¬شود. در واقع، هدف این مقاله فهم سازوکارهای گرایش به ختنه در میان زنان لک و نگاه آنان به این منسک است. برای رسیدن به این هدف، با بیست و شش زن که تجربه انجام ختنه داشتند همچنین با دو کولی که ج چکیده کامل
    در بین قوم لک به زنانی که منسک ختنه را انجام می¬دهند، تیغ زیر جامه رفته گفته می¬شود. در واقع، هدف این مقاله فهم سازوکارهای گرایش به ختنه در میان زنان لک و نگاه آنان به این منسک است. برای رسیدن به این هدف، با بیست و شش زن که تجربه انجام ختنه داشتند همچنین با دو کولی که جراح ختنه در میان زنان لک هستند، مصاحبه¬هایی انجام شد. یافته¬ها نشان داد که تعریف زنان از ختنه، اهداف و عوامل ختنه در بین سه نسل زنان متفاوت است. زنان نسل اول تحت اجبار جامعه، زنان نسل دوم تحت اجبار خانواده و زنان نسل سوم تحت اجبار مردان ختنه کرده¬اند. امروزه نسل اول همچنان به پیامدهای مثبت ختنه باور دارند، اما نسل دوم و سوم نسبت به پیامدهای آن در شرایط متفاوت مثل تحصیلات و وضعیت شغلی نگاه دوگانه¬ای دارند. یافته¬ها همچنین نشان داد که رسم ختنه به خاطر وارداتی بودن در این منطقه از اجبار خشنی در بین زنان برخوردار نیست و کولی¬ها با تاکید بر بن مایه¬های مذهبی و وضعیت اقتصادی منطقه زنان نسل اول و دوم را به انجام ختنه ترغیب می¬نمودند و تبلیغات زیبایی و سلامت باعث ترغیب زنان جوان به ختنه شده است. جزييات مقاله