• فهرست مقالات مرضیه آقایی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسي و مقایسه ‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افيوني در شهر شیراز
    مرضیه آقائی حجت اله  جاویدی قاسم نظیری
    هدف از پژوهش حاضر بررسي‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانون‌هاي تولد دوباره شيراز بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود، جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از 43 نفر از زنان وابسته به مواد مخدر افيون چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسي‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانون‌هاي تولد دوباره شيراز بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود، جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از 43 نفر از زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانونهاي تولد دوباره شيراز که با روش نمونه¬گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه طرحواره¬هاي يانگ (1988) و پرسشنامه چند محوري باليني ميلون (1987) پاسخ دادند و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروه¬هاي وابسته و رگرسيون چند متغيري مدل ورود مورد تحلیل قرار گرفتند. تحقيق حاضر داراي 2 سؤال تحقيق در خصوص وجود رابطه بين طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت، تفاوتهاي طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان مي¬باشد. نتايج نشان داد كه بين طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت همبستگي معني¬دار وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيري مدل ورود نیز نشان داد كه طرحواره¬ها قادرند ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت را پيش¬بيني كنند و نيز در خصوص تفاوت ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني، فقط اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی معنی¬دار بودند. جزييات مقاله