• صفحه اصلی
  • بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 98206 بازدید : 2434 صفحه: 75 - 92

10.52547/.2.1.75

20.1001.1.27831175.1399.2.1.6.8

نوع مقاله: پژوهشی