• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021030615786 بازدید : 2616 صفحه: 29 - 39

10.52547/row.2.2.29

20.1001.1.27831175.1399.2.2.2.6

نوع مقاله: پژوهشی