• فهرست مقالات اسماء آبیار

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان
    رامین   غضنفری اسماء آبیار مهشید تجربه کار
    هدف این پژوهش، پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان براساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان در شهر کرمان بود. نمونه¬ی این پژوهش شامل 160 نفر که 80 نفر آنها، طلاب متاهل حوزه¬ی علمیه شهر کرمان و 80 نفر دیگر، دانشجویان متأهل دانشگاه شهید باهنر کرمان بو چکیده کامل
    هدف این پژوهش، پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان براساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان در شهر کرمان بود. نمونه¬ی این پژوهش شامل 160 نفر که 80 نفر آنها، طلاب متاهل حوزه¬ی علمیه شهر کرمان و 80 نفر دیگر، دانشجویان متأهل دانشگاه شهید باهنر کرمان بودند که به روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسش¬نامه هوش معنوی کینگ و پرسش¬نامه رضایت زناشویی اینریچ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از همبستگی پیرسون، آزمون T دو گروه مستقل، رگرسیون خطی استفاده گردید، و برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم¬افزار SPSS 23 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که بین هوش معنوی و میزان رضایت زناشویی دو گروه طلاب و دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین گروه طلاب نسبت به گروه دانشجویان از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار هستند (p<./001)، لازم به ذکر است بین هوش معنوی زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به اینکه هوش معنوي شکل¬دهنده رفتارهاي فرد در اجتماع است و در حل مشکلات زندگی تأثیرگذار می¬باشد، هدف از این پژوهش، روشن ساختن اهمیت معنویت و هوش معنوي برمیزان رضایت زناشویی می¬باشد. بنابراین می¬توان با تقویت هوش معنوی در این دو گروه تاثیرگذار در جامعه، به افزایش رضایت زناشویی و توانمندسازی آنها کمک نمود. پرونده مقاله