• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021012314665 بازدید : 5959 صفحه: 55 - 62

10.52547/row.2.2.55

20.1001.1.27831175.1399.2.2.4.8

نوع مقاله: پژوهشی