• فهرست مقالات پرستو یزدانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399
    سید مجتبی  عقیلی پرستو یزدانی
    هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399 می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزو تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان آسیب¬دیده از چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399 می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزو تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی به تعداد 180 نفر بودند. که طبق فرمول مورگان تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسش¬نامه ناگویی هیجانی تورنتو (1994)، و جهت اندازه¬گیری هیجان¬طلبی جنسی در زنان از پرسش¬نامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تجزیه‌ وتحلیل آماری از آنالیز واریانس، رگرسیون گام به گام چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. یافته¬های این پژوهش می¬ تواند توجه متولیان نظام آموزشی خانواده را در راستای تهیه برنامه¬های آموزشی مناسب جهت حل تعارضات زناشویی و آموزش مهارت¬های زندگی معطوف می¬سازد. پرونده مقاله