• صفحه اصلی
  • نقش خودکارآمدی و هوش هیجانی در پیش بینی حل تعارض زناشویی در زنان دانشجو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061424275 بازدید : 1524 صفحه: 7 - 18

10.52547/row.2.3.7

20.1001.1.27831175.1399.2.3.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط