• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی علائم اختلال وسواس-جبری بر اساس عوامل شخصیتی در دانشجویان دختر شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061424282 بازدید : 1402 صفحه: 43 - 53

10.52547/row.2.3.43

20.1001.1.27831175.1399.2.3.4.0

نوع مقاله: پژوهشی