• صفحه اصلی
  • رابطه بین فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110333578 بازدید : 1598 صفحه: 47 - 60

20.1001.1.27831175.1400.3.1.4.3

نوع مقاله: پژوهشی