• صفحه اصلی
  • پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 98205 بازدید : 2339 صفحه: 62 - 73

10.52547/.2.1.62

20.1001.1.27831175.1399.2.1.5.7

نوع مقاله: پژوهشی