• فهرست مقالات مریم  میرزائی فنجانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز
    مریم  میرزائی فنجانی بنفشه  امیدوار
    هدف از اين پژوهش پیش¬بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره¬های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آمارى شامل تمامی مادران کودکان دارای فرزندان با نیازهای خاص شهر شیراز بود كه با استفا چکیده کامل
    هدف از اين پژوهش پیش¬بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره¬های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آمارى شامل تمامی مادران کودکان دارای فرزندان با نیازهای خاص شهر شیراز بود كه با استفاده از روش نمونه¬گیری دردسترس 220 نفر انتخاب شدند و پرسش¬نامه¬هاى استرس والدین، کیفیت زندگی زناشویی و طرح¬واره¬های ناسازگار اولیه را تکمیل کردند. جهت تحلیل فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که کیفیت زندگی زناشویی توانست استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیش¬بینی کند. علاوه¬بر این، طرح¬واره¬های ناسازگار اولیه توانست استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیش¬بینی نماید و در نهایت، دو متغیر کیفیت زندگی زناشویی و طرح¬واره های ناسازگار اولیه توانستند استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیش¬بینی کنند. پرونده مقاله