• فهرست مقالات فاطمه معین الغربایی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان
    نیلوفر شهیدپور هاشمی فاطمه اژدری فرزاد  امیری
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن با پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر شهر شیراز انجام شد. مطالعه¬ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی300 نفر از دانشجویان دختر 22-18سال شهر شیراز در دانشگاه فاطمیه و دانشگاه شیراز و به شیوه¬ی ن چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن با پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر شهر شیراز انجام شد. مطالعه¬ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی300 نفر از دانشجویان دختر 22-18سال شهر شیراز در دانشگاه فاطمیه و دانشگاه شیراز و به شیوه¬ی نمونه¬گیری دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسش¬نامه¬های ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI, 2005 (، نئو فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت(NEO-60) و پرسش¬نامه¬ی استاندارد کمال‌گرایی مثبت و منفی تری-شورت و پرسش¬نامه جمعیت¬شناختی بودند. داده¬ها توسط نرم¬افزار 21-spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. با¬توجه به نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده، نشان داد که بین متغیر¬های نوروز¬گرایی، توافق¬گرایی و برون¬گرایی با اختلال بدشکلی بدن همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و بین متغیرهای وجدانی بودن و گشودگی با اختلال بدشکلی بدن همبستگی معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از یافته¬ها نشان داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت بین نوروز¬گرایی (بتا = 395/0) برون¬گرایی (بتا = 144/0) و توافق¬گرایی (89/0 = بتا) با اختلال بدشکلی بدن ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. بین اختلال بدشکلی ‌بدن با کمال‌گرایی منفی رابطه‌ی معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کمال‌گرایی منفی قوی¬ترین پیش¬بین برای اختلال بدشکلی بدن می¬باشد (477/ 0= بتا). علاوه¬بر این بین کمال‌گرایی مثبت با اختلال بدشکلی بدن رابطه غیرمستقیم وجود دارد (224/0 = بتا). بدین معنی که باافزایش مولفه¬ی کمال‌گرایی مثبت، اختلال بدشکلی بدن کاهش پیدا می¬کند. نتایج حاصل از یافته¬ها نشان داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سه عامل نوروز¬گرایی، برون-گرایی و توافق¬گرایی قوی¬ترین پیش¬بین ابتلا به اختلال بدشکلی بدن می¬باشد و همچنین کمال‌گرایی منفی می‌تواند موجب افزایش بروز اختلالات شود که این کمال‌گرایی منفی می‌تواند در ارتباط با متغیر صفات شخصیتی که از مولفه¬های مهم در پیش¬بینی اختلال بدشکلی بدن می¬باشد موجب‌ ایجاد و ‌‌تشدید اختلالات شود؛ درحالی صفات شخصیتی مطرح شده با کمال‌گرایی مثبت می‌تواند نتیجه¬ی عکس کمال‌گرایی منفی را بیان کند. پرونده مقاله