• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه رفته
    محبوبه بابایی محمدی فریبا صدیقی رایحه مظفریان
    در بین قوم لک به زنانی که منسک ختنه را انجام می¬دهند، تیغ زیر جامه رفته گفته می¬شود. در واقع، هدف این مقاله فهم سازوکارهای گرایش به ختنه در میان زنان لک و نگاه آنان به این منسک است. برای رسیدن به این هدف، با بیست و شش زن که تجربه انجام ختنه داشتند همچنین با دو کولی که ج چکیده کامل
    در بین قوم لک به زنانی که منسک ختنه را انجام می¬دهند، تیغ زیر جامه رفته گفته می¬شود. در واقع، هدف این مقاله فهم سازوکارهای گرایش به ختنه در میان زنان لک و نگاه آنان به این منسک است. برای رسیدن به این هدف، با بیست و شش زن که تجربه انجام ختنه داشتند همچنین با دو کولی که جراح ختنه در میان زنان لک هستند، مصاحبه¬هایی انجام شد. یافته¬ها نشان داد که تعریف زنان از ختنه، اهداف و عوامل ختنه در بین سه نسل زنان متفاوت است. زنان نسل اول تحت اجبار جامعه، زنان نسل دوم تحت اجبار خانواده و زنان نسل سوم تحت اجبار مردان ختنه کرده¬اند. امروزه نسل اول همچنان به پیامدهای مثبت ختنه باور دارند، اما نسل دوم و سوم نسبت به پیامدهای آن در شرایط متفاوت مثل تحصیلات و وضعیت شغلی نگاه دوگانه¬ای دارند. یافته¬ها همچنین نشان داد که رسم ختنه به خاطر وارداتی بودن در این منطقه از اجبار خشنی در بین زنان برخوردار نیست و کولی¬ها با تاکید بر بن مایه¬های مذهبی و وضعیت اقتصادی منطقه زنان نسل اول و دوم را به انجام ختنه ترغیب می¬نمودند و تبلیغات زیبایی و سلامت باعث ترغیب زنان جوان به ختنه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز
    علی درختکار فاطمه  ناجیان تبریز حانیه  مردادی آرامه  صفی خانی
    با توجه به فقدان مطالعه‌ای همه‌جانبه درزمینۀ مقایسۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد‌ با دارودرمانی و میزان اثربخشی هریک بر اختلال وسواسی‌جبری، مطالعه‌ای در این زمینه طراحی گردید که هدف آن مقایسۀ اثربخشی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال و چکیده کامل
    با توجه به فقدان مطالعه‌ای همه‌جانبه درزمینۀ مقایسۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد‌ با دارودرمانی و میزان اثربخشی هریک بر اختلال وسواسی‌جبری، مطالعه‌ای در این زمینه طراحی گردید که هدف آن مقایسۀ اثربخشی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری و تعیین کارآمدترین نوع درمان از درمان‌های موردمطالعه در این پژوهش در کاهش علائم مبتلایان به این اختلال بود. این تحقیق از نوع کاربردی و طرح پژوهشی آن هم از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش، شامل مبتلایان به اختلال وسواسی‌جبری مراجعه‌کننده به ده مرکز از مراکز درمانی شهر شیراز در تابستان سال ۹۷ بودند که تشخیص قطعی اختلال وسواسی‌جبری را از روان‌پزشک دریافت کرده بودند. نمونه‌گیری در این پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس و شرکت‌کنندگان در سه گروه پانزده ‌نفری به ‌صورت تصادفی قرار گرفتند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از اجرای مداخله با پرسشنامۀ ییل براون مورد سنجش قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری از روش آزمونتحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با استفاده از نسخۀ 21 نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که هر دو نوع درمان در پس‌آزمون بر روی بهبود علائم اختلال وسواسی‌جبری مؤثرند (P˂0/01)؛ اما در پیگیری، درمان‌ مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) اثر درمانی خود را حفظ کرد.لازم به ذکر است که در این پژوهش تفاوت بین زنان و مردان از نظر آماری معنا دار نبود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، هر دو رویکردهای درمانی در پس آزمون بر روی بهبود علائم اختلال وسواسی‌جبری مؤثر واقع شدند؛ اما درمان‌ مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در پیگیری، اثری ماندگارتر نسبت به رویکرد دیگر نشان داد و بر این اساس می‌توان از آن در مراکز درمانی به‌منظور درمان اختلال وسواسی‌جبری استفاده کرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بازشناسی رویکرد دینی درزمینه اشتغال زنان در ایران : چالش ها ، فرصت ها و الزامات سیاستی
    نادر  مطیع حق شناس
    اشتغال زنان، هميشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان ، انديشه وران حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و ديني را با پرسش هايي روبه رو كرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش چکیده کامل
    اشتغال زنان، هميشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان ، انديشه وران حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و ديني را با پرسش هايي روبه رو كرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش های فراروی مسأله اشتغال زنان دریک جامعه اسلامی کدام است؟ اين پژوهش تلاش نموده به روش اسنادی و از نوع مطالعه اکتشافی، با مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده دراین زمینه و ملاحظات نظری برگرفته شده از دیدگاه اسلام، به تحلیل وضعیت اقتصادي و معيشتي زنان با تاکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی درکشور اسلامی ایران بپردازد که هدف اصلی آن را شکل می دهد. یافته ها نشان داد دین اسلام با اینکه اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شده، یعنی زنان هم مالك كار و تولید خود بوده و هم هیچ‌گونه مسئولیتی در برابراقتصادخانواده ندارند، اما درشرایط واگذاری كار به زنان در اسلام، مصلحت جامعه، خانواده وشرایط و مسائل فردی را هم مدنظر داشته، که ‌این محدودیت‌هایی را برای کار زنان بوجود می آورد. شواهد جمعیت شناختی نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان از93/12درصددرسرشماري 1355به 16درصد درسرشماري 1395افزايش يافته که مبین تغییر و تکامل مشارکت زنان دراقتصاد اسلامی، تغییر هویت فردی و اجتماعی آنان است. افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن در دوره‌هاي آموزش عالي، افزایش اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخشهای مدیریتی نسبت به دهه های گذشته حکایت از رشد قابل توجهی دارد. با این وجود، عدم فرصت و امکانات برابر با مردان دریافتن شغل، سطح دستمزد پایین تر نسبت به مردان و میزان بیكاری زنان به ویژه در سطوح آموزش عالی، وجود برخی محدودیت های اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان، طرز تلقي و نگرش نادرست جامعه نسبت به شايستگي زنان در مشاغل مختلف، گسترش نابرابری جنسیتی در دسترسي به منابع و و به دنبال آن افزايش آسيب ها به لحاظ عدم آمادگي و پذيرش جامعه از بعد امنيت اجتماعي براي زنان در عرصه فعالیت اقتصادی ، از مهمترین دغدغه ها و چالش های اساسی اشتغال زنان در کشور اسلامی ایران است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به عنوان پیش بین های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان
    نیلوفر شهیدی پور فاطمه اژدری فرزاد  امیری
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن با پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر شهر شیراز انجام شد. مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی300 نفر از دانشجویان دختر 22-18سال شهر شیراز در دانشگاه فاطمیه و دانشگاه شیراز و به شیوه ی ن چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن با پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر شهر شیراز انجام شد. مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی300 نفر از دانشجویان دختر 22-18سال شهر شیراز در دانشگاه فاطمیه و دانشگاه شیراز و به شیوه ی نمونه گیری دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های ترس از تصویربدن لیتلتون (2005BICI, (، نئو فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت(NEO-60) و پرسش نامه ی استاندارد کمال‌گرایی مثبت و منفی تری-شورت و پرسش نامه جمعیت شناختی بودند. داده ها توسط نرم افزار 21-spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. ‌‌یافته ها: با توجه به نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده، نشان داد که بین متغیر های نوروز گرایی، توافق گرایی و برون گرایی با اختلال بدشکلی بدن همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و بین متغیر های وجدانی بودن و گشودگی با اختلال بدشکلی بدن همبستگی معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از یافته ها نشان داداز میان پنج عامل بزرگ شخصیت بین نوروز گرایی(بتا=395/0) برون گرایی (بتا=144/0)وتوافق گرایی(089=بتا) با اختلال بدشکلی بدن ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. بین اختلال بدشکلی ‌بدن با کمال‌گرایی منفی رابطه‌ی معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کمال‌گرایی منفی قوی ترین پیش بین برای اختلال بدشکلی بدن می باشد(477/0=بتا). علاوه بر این بین کمال‌گرایی مثبت با اختلال بدشکلی بدن رابطه غیرمستقیم وجود دارد (224/0- = بتا). بدین معنی که باافزایش مولفه ی کمال‌گرایی مثبت، اختلال بدشکلی بدن کاهش پیدا می کند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سه عامل نوروز گرایی،، برون گرایی و توافق گرایی قوی ترین پیش بین ابتلا به اختلال بدشکلی بدن می باشد و همچنین کمال‌گرایی منفی می‌تواند موجب افزایش بروز اختلالات شود که این کمال‌گرایی منفی می‌تواند در ارتباط با متغیر صفات شخصیتی که از مولفه های مهم در پیش بینی اختلال بدشکلی بدن می باشد موجب‌ ایجاد و ‌‌تشدید اختلالات شود؛ درحالی صفات شخصیتی مطرح شده با کمال‌گرایی مثبت می‌تواند نتیجه ی عکس کمال‌گرایی منفی را بیان کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز
    مریم  میرزائی فنجانی بنفشه  امیدوار
    هدف از اين پژوهش پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آمارى شامل تمامی مادران کودکان دارای فرزندان با نیازهای خاص شهر شیراز بود كه با استفا چکیده کامل
    هدف از اين پژوهش پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آمارى شامل تمامی مادران کودکان دارای فرزندان با نیازهای خاص شهر شیراز بود كه با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس 220 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه هاى استرس والدین، کیفیت زندگی زناشویی و طرح واره های ناسازگار اولیه را تکمیل کردند. جهت تحلیل فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که کیفیت زندگی زناشویی توانست استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیش بینی کند. علاوه بر این، طرح واره های ناسازگار اولیه توانست استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیش بینی نماید و در نهایت، دو متغیر کیفیت زندگی زناشویی و طرح واره های ناسازگار اولیه توانستند استرس والدینی مادران دارای کودکان با نیازهای خاص را پیش بینی کنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسي و مقایسه ‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افيوني در شهر شیراز
    مرضیه آقائی حجت اله  جاویدی قاسم نظیری
    هدف از پژوهش حاضر بررسي‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانون‌هاي تولد دوباره شيراز بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود، جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از 43 نفر از زنان وابسته به مواد مخدر افيون چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسي‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانون‌هاي تولد دوباره شيراز بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود، جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از 43 نفر از زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانونهاي تولد دوباره شيراز که با روش نمونه¬گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه طرحواره¬هاي يانگ (1988) و پرسشنامه چند محوري باليني ميلون (1987) پاسخ دادند و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروه¬هاي وابسته و رگرسيون چند متغيري مدل ورود مورد تحلیل قرار گرفتند. تحقيق حاضر داراي 2 سؤال تحقيق در خصوص وجود رابطه بين طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت، تفاوتهاي طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان مي¬باشد. نتايج نشان داد كه بين طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت همبستگي معني¬دار وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيري مدل ورود نیز نشان داد كه طرحواره¬ها قادرند ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت را پيش¬بيني كنند و نيز در خصوص تفاوت ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني، فقط اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی معنی¬دار بودند. جزييات مقاله