• صفحه اصلی
  • پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 98205 بازدید : 275 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی